Bitewe n'imvura yiriwe igwa byatumye kuruganda I Nyabimata Water Treatment Plant dutatunganya amazi. ibikora birakomeza nihita.

Mwiriwe! Bitewe n'imvura yiriwe igwa byatumye kuruganda I Nyabimata Water Treatment Plant tuda tunganya Amazi. Nidutangira gukora turabibamenyesha murakoze!